Baudžiamoji atsakomybė

44 STRAIPSNIS. NETEISĖTAS PSICHOTROPINIŲ AR NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ ĮGIJIMAS AR LAIKYMAS NEDIDELIAIS KIEKIAIS ARBA PSICHOTROPINIŲ AR NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS BE GYDYTOJO PASKYRIMO
Neteisėtas psichotropinių ar narkotinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais be tikslo parduoti, taip pat psichotropinių ar narkotinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio litų su psichotropinių ar narkotinių medžiagų konfiskavimu arba administracinį areštą Iki trisdešimties parų su psichotropinių ar narkotinių medžiagų konfiskavimu.
Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų vartojimas psichotropinių ar narkotinių medžiagų be gydytojo paskyrimo - užtraukia baudą tėvams arba juos atstojantiems asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų su psichotropinių ar narkotinių medžiagų konfiskavimu.
PASTABA. Asmuo, savanoriškai atidavęs nedideliu kiekiu turėtą psichotropinę ar narkotinę medžiagą, kurią jis įgijo arba laikė be tikslo parduoti, taip pat savanoriškai kreipęsis į medicinos įstaigą dėl medicinos pagalbos suteikimo ryšium su psichotropinių ar narkotinių medžiagų vartojimu be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.

44.1. STRAIPSNIS. NETEISĖTA FARMACINĖ VEIKLA
Neteisėta farmacinė veikla, jeigu ji nesukėlė sunkių pasekmių ar nebuyo daroma stambiu mastu, - užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su vaistų ir vaistinių medžiagų konfiskavimu ir baudą pareigūnams - nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su vaistų ir vaistinių medžiagų konfiskavimu.

44.2. STRAIPSNIS. NETEISĖTA VEIKLA SU NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ
PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS)

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ženklinimo, dokumentacijos ir apskaitos nustatytų taisyklių pažeidimas, veikla su II ir III kategorijos pirmtakais (prekursoriais), neturint tam reikalingos registracijos, arba neteisėta veikla su pirmtakais (prekursoriais) - užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

107.1. STRAIPSNIS. NESIĖMIMAS NARKOTIKŲ TURINČIŲ PASĖLIŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ
Nesiėmimas kanapių ir aliejinių aguonų pasėlių, šių kultūrų derliaus laikymo ir perdirbimo apsaugos nustatyto režimo užtikrinimo priemonių, taip pat nesiėmimas posėlinių likučių ir gamybos atliekų, turinčių narkotinių medžiagų, sunaikinimo priemonių - užtraukia baudą iki penkiasdešimties litų.

107.2. STRAIPSNIS. NETEISĖTAS ALIEJINIŲ AGUONŲ AR KANAPIŲ SĖJIMAS ARBA AUGINIMAS
Neteisėtas aliejinių aguonų, taip pat kanapių, išskyrus draudžiamas auginti indiškas, Pietų Mandžiūrijos, Pietų Čiujaus, Pietų Archonos ir Pietų Krasnodaro kanapes, sėjimas arba auginimas - užtraukia įspėjimą arba baudą nuo, dvidešimt penkių iki penkiasdešimties litų.

126 STRAIPSNIS. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRAVIMAS, ESANT VAIRUOTOJAMS NEBLAIVIEMS ARBA APSVAIGUSIEMS NUO NARKOTIKŲ, VAISTŲ AR KITŲ SVAIGIŲJŲ MEDŽIAGŲ
Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės), - užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienerių metų iki vienerių metų šešių mėnesių.
Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 1,51 promilės iki 2,5 promilės), - užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių metų šešių mėnesių iki dvejų metų.
Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 2,51 promilės ir daugiau), neblaivumo (girtumo) patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po autoavarijos iki jos aplinkybių nustatymo - užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų.
Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų vartojimas po autoavarijos iki jos aplinkybių nustatymo - užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo vienerių iki trejų metų.

232.8. STRAIPSNIS. NETEISĖTAS ALIEJINIŲ AGUONŲ IR KANAPIŲ SĖJIMAS ARBA AUGINIMAS
Neteisėtas aliejinių aguonų, taip pat kanapių, išskyrus šio kodekso 232.3. straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas rūšis, sėjimas arba auginimas, padarytas pakartotinai per vienerius metus po administracinės nuobaudos paskyrimo už tokius pat pažeidimus, - baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų arba pataisos darbais iki dvejų metų.
Tie patys veiksmai, padaryti asmens, pirmiau padariusio vieną iš nusikaltimų, numatytų šio straipsnio pirmojoje dalyje, šio kodekso 2321 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 232.2., 232.3., 232.4. ir 232.5. straipsniuose, -baudžiami laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

232.9. STRAIPSNIS. NETEISĖTA FARMACINĖ VEIKLA
Neteisėta farmacinė veikla, padaryta asmens, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už tokią veiklą, - baudžiama laisvės atėmimu iki dvejų metų arba bauda su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas ar dirbti tam tikrą darbą, arba užsiimti tam tikra veikla ar be šiosteisės atėmimo.
Neteisėta farmacinė veikla, padaryta asmens, turinčio teistumą už tokį pat nusikaltimą, arba padaryta stambiu mastu - baudžiama laisvės atėmimu iki trejų metų arba pataisos darbais nuo vienerių iki dvejų metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą, arba užsiimti tam tikra veikla ar be šios teisės atėmimo.
Neteisėta farmacinė veikla, sukėlusi sunkias pasekmes, - baudžiama laisvės atėmimu iki šešerių metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą, arba užsiimti tam tikra veikla ar be šios teisės atėmimo.

232.10. STRAIPSNIS. NETEISĖTAS DISPONAVIMAS PIRMOS KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS)
Neteisėtas pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas, siuntimas arba pardavimas ar kitoks realizavimas - baudžiamas laisvės atėmimu iki dešimties metų arba bauda

241.1. STRAIPSNIS. ĮTRAUKIMAS NEPILNAMEČIŲ NE MEDICININĮ VAISTŲ IR KITŲ PRIEMONIŲ, SUKELIANČIŲ APKVAIŠINIMĄ, VARTOJIMĄ
Įtraukimas nepilnamečių į nemedicininį vaistų ir kitų nenarkotinių priemonių, sukeliančių apkvaišinimą, vartojimą, - baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

246 STRAIPSNIS. TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ ASMENŲ PAŽEIDIMAS EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ
Neblaivaus asmens, vairuojančio transporto priemonę pažeidimas eismo saugumo ar transporto eksploatavimo taisyklių, jeigu tai sukėlė nukentėjusiajam lengvą kūno sužalojimą ar padarė didelę materialinę žalą, - baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų arba pataisos darbais iki dvejų metų, arba bauda su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla.
Transporto priemonę vairuojančio asmens pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių, jeigu tai sukėlė nukentėjusiajam apysunkį ar sunkų kūno sužalojimą, - baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų arba pataisos darbais iki dvejų metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla.
Šio straipsnio antrojoje dalyje numatyta veika, padaryta esant neblaiviam, -
baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla.
Transporto priemonę vairuojančio asmens pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių, jeigu tai sukėlė vieno ar daugiau asmenų mirtį, - baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dešimties metų su atėmimu teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla.
Šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatyta veika, padaryta esant ne
blaiviam, baudžiama laisvės atėmimu nuo penkerių iki dvylikos metų su atėmimu
teisės eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam
tikra veikla.

Šio kodekso 246, 246.1.,248, 248.1., 248.2. straipsniuose minimomis transporto priemonėmis reikia laikyti visų rūšių automobilius, traktorius ir kitokias savaeiges mašinas, troleibusus, taip pat motociklus ir kitas mechanines transporto priemones.

259 STRAIPSNIS. NETEISĖTAS DISPONAVIMAS NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS BE TIKSLO JAS PLATINTI
1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba bauda, arba areštu.
3. Asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi j valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.

260 STRAIPSNIS. NETEISĖTAS DISPONAVIMAS NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS TURINT TIKSLĄ JAS PLATINTI ARBA NETEISĖTAS DISPONAVIMAS LABAI DIDELIU NARKOTINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIU
1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
3. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.

261 STRAIPSNIS. NARKOTINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PLATINIMAS NEPILNAMEČIAMS

Tas, kas platino narkotines ar psichotropines medžiagas nepilnamečiams,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.

262 STRAIPSNIS. ĮRENGINIŲ NARKOTINĖMS AR PSICHOTROPINĖMS MEDŽIAGOMS GAMINTI GAMINIMAS ARBA NARKOTINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ AR INSTRUKCIJŲ RENGIMAS
Tas, kas neteisėtai gamino, laikė, gabeno ar realizavo aparatus ar kitus
įrenginius narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti arba jį neteisėtai rengė ar platino narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijas ar instrukcijas baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

263 STRAIPSNIS. NARKOTINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PAGROBIMAS
1. Tas, kas pagrobė narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
2. Tas, kas pagrobė narkotines ar psichotropines medžiagas panaudodamas fizinį ar psichinį smurtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki aštuonerių metų.
3. Tas, kas pagrobė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dešimties metų.

264 STRAIPSNIS. LENKIMAS VARTOTI NARKOTINES AR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS
1. Tas, kas padėjo asmeniui įsigyti, vertė, lenkė ar kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
2. Tas, kas padėjo nepilnamečiui įsigyti, vertė, lenkė ar kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

265 STRAIPSNIS. NETEISĖTAS AGUONŲ AR KANAPIŲ AUGINIMAS
Tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

266 STRAIPSNIS. NETEISĖTAS DISPONAVIMAS PIRMOS KATEGORIJOS NARKOTINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAIS (PREKURSORIAIS)
Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų'pirmtakus (prekursorius),
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

267 STRAIPSNIS. NETEISĖTAS DISPONAVIMAS STIPRIAI VEIKIANČIOMIS AR NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS
1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, realizavo stipriai veikiančias ar nuodingąsias medžiagas,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
2. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno ar realizavo nuodingąsias chemines medžiagas, kurios naudojamos kaip cheminis ginklas, chemines medžiagas ar jų pirmtakus cheminio ginklo gamybai ar kitiems Cheminio ginklo uždraudimo įstatymo draudžiamiems tikslams, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

268 STRAIPSNIS. TEISĖTO DISPONAVIMO NARKOTINĖMIS, PSICHOTROPINĖMIS, STIPRIAI VEIKIANČIOMIS AR NUODINGOSIOMIS MEDŽIAGOMIS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
1. Tas, kas pažeidė narkotinių, psichotropinių, stipriai veikiančių ar nuodingųjų medžiagų gaminimo, laikymo, apskaitos, išdavimo, gabenimo ar siuntimo taisykles, jeigu dėl to tos medžiagos buvo pagrobtos arba kitaip tapo nelegalios apyvartos dalyku, baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
3. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai jame numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.